Bezpłatna dostawa do paczkomatów powyżej 300zł
0
Twój koszyk
Bezpłatna dostawa do paczkomatów powyżej 300zł
0
Twój koszyk

Zwroty i reklamacje

Wyciąg z regulaminu:

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Produkty ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy: Edyta Bik-Morawiec ul. Juliana Tuwima 9/11, 32-300 Olkusz. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać na adres Sprzedawcy wiadomość e-mail lub list informując o fakcie odstąpienia wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Formularz zwrotu do pobrania znajduje się na końcu regulaminu – załącznik nr 1 do regulaminu.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 11 Reklamacja
Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia paczki podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez Klienta i kuriera.
W przypadku niezgodności towaru z umową na roszczenia konsumenta składa się prawo żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana okazują się niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Reklamacje należy składać na adres mailowy: kontakt@biszka.pl