Bezpłatna dostawa do paczkomatów powyżej 300zł
0
Twój koszyk
Bezpłatna dostawa do paczkomatów powyżej 300zł
0
Twój koszyk

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.biszka.pl
Sprzedawcą i właścicielem sklepu internetowego jest firma Edyta Bik-Morawiec Biszka, NIP 6372188799, REGON 521241230 zwana dalej Sprzedawcą, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: 32-300 Olkusz, ul. Juliana Tuwima 9/11

§ 2. Definicje
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.biszka.pl
Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną w formie sklepu internetowego www.biszka.pl
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3. Kontakt ze Sklepem

Edyta Bik-Morawie Biszka
Adres: 32-300 Olkusz, ul. Juliana Tuwima 9/11
Email: kontakt@biszka.pl
Telefon: +48505577416
Nr rachunku bankowego: 33 1140 2004 0000 3002 8211 0786
NIP: 6372188799
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku godzinach 8:00 – 15:00

§4. Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Firefox, Chrome lub Safari z włączoną obsługą Javascript
aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
włączona obsługa plików cookies,

§5. Informacje Ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.biszka.pl
Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja w trakcie realizacji zamówienia lub zakładania konta.
Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
Ceny podane na stronach internetowych sklepu są cenami brutto w polskich złotych i nie obejmują kosztów wysyłki. O końcowej kwocie do zapłaty Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§6. Zakładanie Konta w Sklepie
Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i Nazwisko, email, adres.
Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3

§ 7 Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
Paczkomat InPost
Przesyłka kurierska InPost
Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
2. Płatności online Przelewy24, BLIK – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro Spółka Akcyjna.

Aktualny cenniki dostaw znajduje się pod adresem: www.biszka.pl/wysylka

Zwrot środków:

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
W przypadku wyboru przez Klienta:
płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 7 dni roboczych.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Produkty ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy: Edyta Bik-Morawiec ul. Juliana Tuwima 9/11, 32-300 Olkusz. W celu odstąpienia od umowy należy przesłać na adres Sprzedawcy wiadomość e-mail lub list informując o fakcie odstąpienia wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy. Formularz zwrotu do pobrania znajduje się na końcu regulaminu – załącznik nr 1 do regulaminu.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

§ 11 Reklamacja
Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia paczki podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego przez Klienta i kuriera.
W przypadku niezgodności towaru z umową na roszczenia konsumenta składa się prawo żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba że naprawa albo wymiana okazują się niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Reklamacje należy składać na adres mailowy: kontakt@biszka.pl

§ 12 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca – Edyta Bik-Morawiec.
Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmiany lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownej informacji na adres kontakt@biszka.pl
Dla zrealizowania umowy konieczne może być podanie następujących danych osobowych Klienta:
nazwisko i imię;
adres do korespondencji;
adres e-mail;
numer telefonu kontaktowego;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy
Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką do paczkomatu lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym – PayPro Spółka Akcyjna.

§ 13 Postanowienia końcowe
Regulamin obowiązuje od dnia 2022-09-10.
Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem na podany przez klienta adres email.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załączniki: